Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-02-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

  • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
  • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 34, tel. 062 7654 406 lub 7654 405

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy


1. Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego zostanie wręczona osobiście.

Opłaty

10 zł

  • opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul.Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390..

Tryb odwoławczy


Od postanowienia o odmowie wydania karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy
ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia Strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 062 7654 - 410.

Podstawa prawna

  1. Art. 7 ust. 2 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r., poz. 652 ze zm.)
  2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz 1257)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-12 Przez: Wiśniewski Mariusz
Akceptowany dnia: 2018-07-30 10:55:48 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2024-03-05 01:51:38 Przez: Gość