WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSzczegóły karty

BSO-007 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Spychalska-Senderacka Izabela

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania na stronie http://biznes.gov.pl/ceidg , zaznaczając w pkt 01 Rodzaj wniosku: 1 – wniosek o wpis do CEIDG.                                                           
 2. Wniosek CEIDG - 1 posiada załączniki:
  • CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD
  • CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  •  CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego
  • CEIDG-POPR - służy do dokonywania korekt w formularzu: CEIDG - 1, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-ZS,
  • CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej
  • CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku
  • CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego. Należy go złożyć jako załącznik do wniosku CEIDG-1
  Wersja papierowa wniosku dostępna jest także w każdym organie gminy.
 3. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi):  Kierownik Biura Spraw Obywatelskich , I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

1 dzień roboczy

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
 3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy zostaną także zweryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.
 4. Wejdź na stronę www.biznes.gov.pl - baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

Opłaty

1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat. 

       Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

2) 17,00 zł. - za upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 2. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:
  • e-usługi CEIDG za pośrednictwem strony internetowej biznes.gov.pl - osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP . (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania).


  Osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika.
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
 3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 4. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,                 e-mail: bso@um.kalisz.pl oraz na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 

Podstawa prawna


 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541 t.j),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.221 t.j)

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz.470 t.j)

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.z 2018 r.poz.650 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.z 2018 r. poz.648)

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze.zm.)

 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku poz.2111 t.j.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:46:47 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-24 17:44:16 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-04-24 - 2024-01-29 10:46:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-03-17 - 2023-05-12 09:31:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-22 12:09:40
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja