UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
  2. Załączniki – dowód wpłaty
  3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  ( dowód osobisty, paszport )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : 62 50 49 741, fax 5049797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaswiadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm. ) - platforma ePUAP
  2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej.                                                                                                      Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia ( opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów                 ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza

nr. PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440    

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
62 50 49 741, fax 62 50 49 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2017 poz. 657 tekst jednolity )

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018  poz. 1044 ze zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-24 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-07-26 11:25:02 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 12:12:20 Przez: Gość