ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
Szczegóły karty

WSO-41 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek :
  • a. wypełniony druk ( w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania ) zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej", „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej" – druki ściśle określone przepisami prawa- formularz,
  • b. druk podpisany przez osobę dokonująca zameldowania lub wymeldowania a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych  lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy , opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę,  w przypadku zameldowania – fakt zamieszkiwania potwierdza swoim podpisem osoba dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie , o której mowa w art 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm. ) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
  • Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm. ) - platforma ePUAP
 2. Załączniki :
  • a. oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny
 3. Do wglądu :
  • a. dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania lub wymeldowania oraz w przypadku zameldowania dowody osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu,
  • b. w przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : 62 50 49 741, fax 62 50 49 797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane są z urzędu w dniu zgłoszenia i są zwolnione z opłaty.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy i wymeldowaniu z pobytu stałego są wydawane na wniosek

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnienie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie lub zgłoszenia wyjazdu poza granice RP/powrotu z wyjazdu poza granice RP
 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.
 3. Naniesienie stosownych zmian w systemie ewidencji ludności i wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu. .

Opłaty

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - brak


17 zł – wydanie nowego zaświadczenia

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza nr : PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie urząd przekazuje je do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : 62 50 49 741, 50 49 773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : 62 5049 745

Druki ( zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP ) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 4,5 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2017 poz. 657 tekst jednolity )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-24 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-07-26 11:24:54 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 12:37:17 Przez: Gość