ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY PO ZAKOŃCZENIU ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW Szczegóły karty

WSO-30 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY PO ZAKOŃCZENIU ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek (plik do pobrania WSO-30-01).

UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach.


Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 792

Termin

 • niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy było ważne, oraz w przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy (patrz informacje dodatkowe),
 • w przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złóż podanie,
 2. Odbierz prawo jazdy.

Opłaty

 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zatrzymanego/cofniętego prawa jazdy.
 • 17,00 zł - upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o kierujących pojazdami) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20,
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata ewidencyjna za wydanie zatrzymanego/cofniętego prawa jazdy,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
 • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku gdy karę orzeczono na okres 12 miesięcy lub krócej o zwrot prawa jazdy można ubiegać się w dniu następnym po ostatnim dniu w którym upływa orzeczona kara, składając podanie,
 • w sytuacji gdy czasowy wymiar kary przekroczył 12 miesięcy ubiegający się o zwrot uprawnień zobowiązany jest uzyskać profil kandydata na kierowcę i po otrzymaniu i zdać egzamin,
 • w przypadku niezaliczenia egzaminu wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień, a następnie po złożeniu wniosku wraz z fotografią generowany jest profil kandydata na kierowcę na ponowny egzamin,
 • osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, która została skierowana na badanie lekarskie lub psychologiczne, profil kandydata na kierowcę wydaje się po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego,
 • jeżeli na podstawie badań lekarskich bądź badań psychologicznych istnieją ograniczenia terminu ważności, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 1288),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1000).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-08-01 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2019-08-01 11:28:37 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2019-09-15 10:52:33 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-07-01 - 2019-08-01 11:28:37
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-03-20 - 2019-07-03 07:20:33
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-04-01 11:40:36
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-29 13:21:01
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-07-24 09:55:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 10:59:17
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-02-15 12:30:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-07-12 - 2018-01-03 13:34:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-05-24 - 2017-08-14 11:45:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-03-10 - 2017-05-24 12:47:12
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2016-11-23 - 2017-03-13 09:23:06
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-05-31 - 2016-11-23 09:57:48
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-05-12 - 2016-06-06 14:05:19
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-03-14 - 2016-05-24 10:37:18
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-03-22 09:33:41
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-06-19 - 2015-12-09 13:42:08
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-05-26 - 2015-06-19 14:31:21
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-02-17 - 2015-06-05 12:34:54
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-02-04 - 2015-02-27 09:01:35
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2014-09-19 - 2015-02-04 11:41:03
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2014-07-15 - 2014-09-25 07:50:12
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2014-04-29 - 2014-07-16 15:15:50
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2013-09-04 - 2014-07-15 11:36:16
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja