ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-40 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-08-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Błasiak Paulina

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego przez osobę, która utraciła dowód.
  2. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport, legitymacja ubezpieczeniowa ze zdjęciem, prawo jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8, 9,13, 14, 15 – składanie wniosku na dowód osobisty
tel. : 62 5049742

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjecie zgłoszenia utraty dowodu osobistego.
  2. Wypełnienie oświadczenia o utracie dowodu osobistego.
  3. Unieważnienie utraconego dowodu osobistego w systemie RDO
  4. Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.
  5. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty do urzędu, który wydał utracony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu 62 50 49 742,
mail el-wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 797

Uwaga

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie gminy lub w urzędzie konsularnym.

Zawiadomienie, o utracie dowodu osobistego, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2017 poz. 570 tekst jednolity ) - platforma ePUAP

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych ( Dz.U. 2017 poz. 1464 tekst jednolity ).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2015 poz. 212 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-06-08 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-07-24 08:35:45 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-08-03 23:52:39 Przez: Gość