WPIS DO PRAWA JAZDY POTWIERDZAJĄCY ODBYCIE KWALIFIKACJI
LUB SZKOLENIA OKRESOWEGO Szczegóły karty

WK-027 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO PRAWA JAZDY POTWIERDZAJĄCY ODBYCIE KWALIFIKACJI
LUB SZKOLENIA OKRESOWEGO

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

  • wniosek (plik do pobrania WSO-028-01).

   UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach.

   • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

   • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

   • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

   • kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

   • kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

   • kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

    - uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

    - ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;

   • kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;

   • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
  Do wglądu:
   • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,
   • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   • oryginał orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   • oryginał posiadanego prawa jazdy,
   • oryginał karty kwalifikacji kierowcy, jeśli była wydana,
   • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

  Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
  Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
  Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
  Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

  Termin

  Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)  wydawany jest do 2 dni roboczych, w większości przypadków, PKZ generowany jest tego samego dnia.

  Czas oczekiwania na prawo jazdy do 30 dni, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni roboczych,  

  Sposób załatwienia sprawy

  1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.

  2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

  3. Zostanie wygenerowany Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).
  4. Dostarcz opłatę za wydanie prawa jazdy.
  5. Otrzymasz sms'em/e-mail'em informację o odbiorze dokumentu.
  6. Przyjdź po odbiór prawa jazdy.

  Opłaty

  • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
  • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

  Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

  Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  Informacje dodatkowe

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

   Administrator danych osobowych.

   Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  - listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  - e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane również Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zajmującej się personalizacją dokumentów prawa jazdy oraz udostępniającej Administratorowi System POJAZD
  i KIEROWCA obsługujący proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

  Przechowywania danych.

  Dane osobowe będą przechowywane w aktach ewidencyjnych kierowcy przez okres wynikający z wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a następnie, po otrzymaniu informacji o zgonie kierowcy z centralnej ewidencji kierowców, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny 5430) – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
  • opłatę można uiścić:
   • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
   • przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A. - 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata
         za wydanie prawa jazdy,
   • przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
  • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
  • po ukończeniu szkolenia bądź po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu - stanowisko nr 39, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać dowód osobisty. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
  • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
  • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
  • przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić do Urzędu aktualnie posiadany druk.
  • wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy; prawo jazdy w kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,

  Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

  Załączniki

  Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
  Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:04:24 Przez: Ludwiczak Tomasz
  Generowany dnia: 2024-05-24 16:18:02 Przez: Gość


  Historia zmian

  1. Zmieniono: 2023-09-15 - 2024-01-09 13:04:24
   Przez: Ludwiczak Tomasz
   Poprzednia wersja
  2. Zmieniono: 2023-05-15 - 2023-09-18 13:32:36
   Przez: Walczyńska Anna
   Poprzednia wersja
  3. Zmieniono: 2023-04-27 - 2023-05-17 10:02:08
   Przez: Dolak Klaudia
   Poprzednia wersja