WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO PRZED 01.07.1999 ROKUSzczegóły karty

WSO-26 (36)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-09-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO PRZED 01.07.1999 ROKU

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 • wniosek (plik do pobrania WSO-26-01)

  UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach.
 • Załączniki:
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  • kopia aktualnie posiadanego prawa jazdy,
  • dowód wniesienia opłaty. 
 • Do wglądu:
  • oryginał posiadanego prawa jazdy,
  • dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 62 50 49 792

Termin

do 30 dni, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni,

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Otrzymasz sms'em/e-mail'em informację o odbiorze dokumentu,
 4. Przyjdź po odbiór prawa jazdy.

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

- telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

- e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane również Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zajmującej się personalizacją dokumentów prawa jazdy oraz udostępniającej Administratorowi System POJAZD i KIEROWCA obsługujący proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane w aktach ewidencyjnych kierowcy przez okres wynikający z wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a następnie, po otrzymaniu informacji o zgonie kierowcy z centralnej ewidencji kierowców, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny 5430) – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
 • opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
- przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A. - 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata

za wydanie prawa jazdy,

- przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).

 • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
 • wniosek można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
 • na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej odbiór dokumentu prawa jazdy w innym Urzędzie,
 • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić dotychczas posiadany druk.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-09-15 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-09-18 13:32:26 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-12-08 03:43:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-23 - 2023-11-23 11:52:33
  Przez: Łagoda Agnieszka
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-05-15 - 2023-09-18 13:32:26
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-04-27 - 2023-05-17 10:01:57
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2023-04-18 - 2023-05-12 09:28:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2022-12-30 - 2023-04-18 11:53:33
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2022-09-19 - 2023-01-02 11:31:51
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2022-01-13 - 2022-09-20 06:24:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2021-07-09 - 2022-01-14 09:10:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2020-10-01 - 2021-07-20 08:00:15
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2020-01-30 - 2020-10-07 12:44:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2019-10-24 - 2020-01-31 12:41:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2019-08-01 - 2019-10-28 09:33:36
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2019-07-01 - 2019-08-01 11:28:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2019-03-20 - 2019-07-03 07:20:14
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-04-01 11:40:14
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-29 13:20:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-07-24 09:54:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 10:58:25
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-02-15 12:30:55
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2017-07-12 - 2018-01-03 10:31:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2017-05-24 - 2017-08-14 11:44:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2017-03-10 - 2017-05-24 12:46:52
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2016-11-23 - 2017-03-13 09:22:36
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2016-05-31 - 2016-11-23 09:57:26
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2016-05-12 - 2016-06-06 14:04:59
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2016-03-11 - 2016-05-24 10:37:02
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-03-22 09:17:41
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2015-06-19 - 2015-12-09 13:41:18
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2015-05-26 - 2015-06-19 14:30:27
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 30. Zmieniono: 2015-02-17 - 2015-06-05 12:28:24
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 31. Zmieniono: 2015-02-04 - 2015-02-27 09:01:07
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 32. Zmieniono: 2014-10-17 - 2015-02-04 11:40:31
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 33. Zmieniono: 2014-09-19 - 2014-11-18 08:48:46
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 34. Zmieniono: 2014-07-15 - 2014-09-25 07:50:18
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 35. Zmieniono: 2014-04-29 - 2014-07-16 15:15:24
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 36. Zmieniono: 2013-09-04 - 2014-07-15 10:56:11
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja