Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.Szczegóły karty

WSSM-18 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila, Leśniewski Piotr

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny wg obowiązującego wzoru,


 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter – Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 – Wydział Spraw społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • W terminie 21 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia należy składać wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny, w którym można podać 3 lokale wybrane z opublikowanego wykazu, ze wskazaniem kolejności przydziału,
 • Wniosek przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania,
 • Ostatecznego wyboru osoby, która otrzyma skierowanie na zawarcie umowy na remont pomieszczenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej, dokonuje Prezydent Miasta Kalisza,
 • Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o przydzieleniu lub nie lokalu do remontu na koszt własny

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • deklaracja uzyskanych dochodów  jest integralną częścią wniosku.  Należy wykazać dochód za cały rok poprzedzający złożenie wniosku np. deklaracja PIT
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • osoba wytypowana do wykonania remontu na koszt własny otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe


 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 12,
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • wnioski o przydział lokalu do remontu na koszt własny mogą składać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do przydziału lokalu zamiennego, przydziału lub wymiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,

Podstawa prawna

 1. uchwała Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471)
 2. Wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 523/2015 z dnia 04 listopada 2015r.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-06-26 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2018-07-23 10:37:33 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-01-28 07:55:53 Przez: Gość