WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘSzczegóły karty

WSO-23 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-03-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

wniosek (plik do pobrania WSO-23-01).

UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach. 

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dot. kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • kopia aktualnie posiadanego prawa jazdy (w przypadku podwyższenia kategorii prawa jazdy),
 • oryginał pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażenie zgody na rozpoczęcie szkolenia, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
 • oryginał pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażenie zgody na ubieganie się o prawo jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1, T).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 62 50 49 792

Termin

do 2 dni roboczych, w większości przypadków, profil kandydata na kierowcę generowany jest tego samego dnia.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Opłaty

nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe


 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o kierujących pojazdami) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę niezbędne jest celem:


 • przystąpienia do szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji, 
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę ubiegającą się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok, 
 • przystąpienia do egzaminu państwowego przez osobę posiadającą prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynia biegów, a ubiegającą się o prawo jazdy bez ograniczenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-03-20 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2019-04-01 11:39:45 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2019-09-15 10:48:24 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-04-01 11:39:45
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-10-29 13:20:21
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-06-14 10:51:27
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-07-12 - 2018-01-03 10:31:19
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-05-24 - 2017-08-14 11:44:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-03-10 - 2017-05-24 12:46:37
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-11-23 - 2017-03-13 09:22:03
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-05-31 - 2016-11-23 09:57:12
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-05-12 - 2016-06-06 14:04:42
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-03-11 - 2016-05-24 10:39:34
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-05-26 - 2016-03-22 09:04:58
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-02-17 - 2015-06-05 12:27:38
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-02-04 - 2015-02-27 09:00:46
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-09-19 - 2015-02-04 11:40:03
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2014-07-15 - 2014-09-25 07:48:15
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2014-04-23 - 2014-07-16 15:15:01
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2013-09-04 - 2014-07-15 10:55:35
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja