WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJSzczegóły karty

WSO-22 (26)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ
Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-22-01).

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje)

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Nadzór (uwagi): p.o.  Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór wtórnika nalepki kontrolnej.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  18,50 zł - nalepka kontrolna,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.  Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej i odebrać wtórnik nalepki kontrolnej w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 • odbiór wtórnika nalepki kontrolnej następuje po przedłożeniu:
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

• § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja  2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019, poz. 1840 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. 2022r., poz. 738)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2022r., poz. 621 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923  z późn. zm.)

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2022-05-24 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2022-06-03 07:42:40 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 10:36:41 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-12-16 - 2022-06-03 07:42:40
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-23 - 2021-12-29 09:43:21
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-23 12:16:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja