WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISYSzczegóły karty

WK-009 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISY

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

wniosek o wymianę blankietu dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy,

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24, 25
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24, 25
• Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału

Termin

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  18,50 zł – pozwolenie czasowe,
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata komunikacyjna,
  - przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest obligatoryjna/obowiazkowa. Organ rejestrujący dokonuje wymiany blankietu dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049744, fax: + 48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
 • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  - dotychczasowego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika

Jeżeli upłynął termin badania technicznego pojazdu w przedłożonym dowodzie rejestracyjnym, to na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Jeżeli nie upłynął termin badania technicznego pojazdu, wówczas dokonuje się odpowiedniej adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna

 •  art. 74a ust. 5 pkt 3 oraz ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023r., poz. 1047 z późn. zm.)
 •  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022r. poz. 1849 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848 z późn.zm.)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U.2023r., poz. 2500 t.j.).
 •  cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-02-14 12:24:37 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-05-23 22:12:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:24:37
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-04-16 - 2024-02-14 12:24:37
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-06-27 - 2024-01-11 12:39:17
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja