ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJISzczegóły karty

WRM-001 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-06-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

 ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI

Wydział: Wydział Rozwoju Miasta

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Grześkiewicz Izabela

Osoba Nadzorująca: Grześkiewicz Izabela

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Rewitalizacji
Główny Rynek 20, Ratusz, parter, pokój nr 11
tel. (62) 7654-368

Miejsce składania wniosków - parter, pokój nr 11, tel. (62) 7654-368
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – parter, pokój nr 11, tel. (62) 7654-368
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura, parter, pokój nr 11, tel. (62) 7654-368

Termin

  Siedem dni o dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

Informacje dodatkoweZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy,
o którą Państwo wnioskujecie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  rewitalizacja@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2018 poz. 1044 )

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 )

Załączniki

Dodany dnia: 2018-06-14 Przez: Zalewski Damian
Akceptowany dnia: 2018-06-14 12:00:07 Przez: Grześkiewicz Izabela
Generowany dnia: 2021-10-26 11:21:54 Przez: Gość