ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJISzczegóły karty

WSR-001 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

 ZAŚWIADCZENIE O LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI

Wydział: Wydział Strategii i Rozwoju

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Grześkiewicz Izabela, Ludwiczak Tomasz

Osoba Nadzorująca: Grześkiewicz Izabela

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Rewitalizacji

Główny Rynek 20, Ratusz, parter, pokój nr 11
tel. (62) 7654-368

Miejsce składania wniosków - parter, pokój nr 11, tel. (62) 76-54-368
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – parter, pokój nr 11, tel. (62) 76-54-368
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura, parter, pokój nr 11, tel. (62) 76-54-368

Termin

  Siedem dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Administrator danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

Cele i podstawy przetwarzania. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o lokalizacji nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów uchwały Nr LIII/719/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018 poz. 4418) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie danych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia wskazanej we wniosku sprawy (wydania zaświadczenia), a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy (wydania zaświadczenia). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  rewitalizacja@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2023 poz. 344)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm. )

Załączniki

Dodany dnia: 2023-04-24 Przez: Ludwiczak Tomasz
Akceptowany dnia: 2023-05-12 08:32:15 Przez: Grześkiewicz Izabela
Generowany dnia: 2024-06-22 12:25:21 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-19 - 2023-05-12 08:32:15
  Przez: Grześkiewicz Izabela
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-06-30 - 2022-12-28 07:26:05
  Przez: Grześkiewicz Izabela
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-04-05 - 2022-06-30 07:49:12
  Przez: Grześkiewicz Izabela
  Poprzednia wersja