UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJSzczegóły karty

WSO-43 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-03-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności - formularz
 2. Załączniki :
  • a. dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji
  • b. dowód wpłaty.
 3. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 – Ewidencja Ludności,
tel. : 62 50 49 741, 50 49 773

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - ( jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni )

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek
  • pisemnie
  • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz 570 tekst jednolity ) - platforma ePUAP
 2. Odbierz informację
  • osobiście
  • korespondencyjnie

Opłaty

31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym – opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza 

nr. PKO BP S.A.  87 1020 2212 0000 5502 0387 5408

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji adresowej można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049741, 5049773
mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax :62 50 49 797

Podstawa prawna

 1. art. 45- 56 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. 2017 poz. 657 tekst jednolity )
 2. § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( Dz.U 2017 poz 2482 ).
 3. § 1-2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. 2016.  poz. 836 tekst jednolity )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-03-15 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-06-14 11:25:52 Przez: Błasiak Paulina
Generowany dnia: 2021-12-01 03:01:12 Przez: Gość