WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSzczegóły karty

WSO-35 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-05-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Jackowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania na stronie http://ceidg.gov.pl/ w zakładce Formularze i instrukcje), zaznaczając w pkt 01 Rodzaj wniosku : 5 – wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z  CEIDG.

  Wersja papierowa wniosku dostępna jest także w każdym organie gminy.
 2. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

1 dzień roboczy

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
 3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.
 4. Wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl – baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

Opłaty

1) Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest zwolniony z opłat.

2) 17,00 zł. - upoważnienie, jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20,
 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (najwcześniej w dniu zaprzestania wykonywania działalności) lub rezygnację z zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową, lub informację że nie podjęto działalności gospodarczej w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
 2. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

  • elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej CEIDG - osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
  Osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika.
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
 3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 4. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46, fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 roku poz. 647),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz.1827 ze zm.).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-04-26 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2018-06-14 10:59:57 Przez: Błasiak Paulina
Generowany dnia: 2024-03-05 01:37:02 Przez: Gość