ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE / ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH Szczegóły karty

WSO-15 (30)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE / ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

• wniosek zawiadomienia o dokonanych zmianach w pojeździe (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-15-01).

Załączniki:
• oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku  badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami,
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• dokument (faktura lub oświadczenie) potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zostały wykonane przez przedsiębiorcę,
• dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr  16, 17, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wykonaj dodatkowe badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów,
2. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
4. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa zawiadomienia osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 •  opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu   Santander Bank Polska S.A.07 1090 1128 0000 0001 5108 9154– opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  - przelewem na konto Urzędu   Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych technicznych.

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744,+48 505 057 040, +48 505 056 362, fax:+48  62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• zawiadomić o zmianach w pojeździe w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
• odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- dotychczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu:  https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 •  art. 74a ust. 4 pkt 1, art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2022 r., poz. 988 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2022 r., poz. 1857)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2277)
 •  cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2022-12-30 12:11:32 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2023-06-10 01:06:21 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-11-18 - 2022-12-30 12:11:32
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-20 - 2022-11-18 12:24:30
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-05-24 - 2022-09-20 11:15:56
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-12-16 - 2022-06-03 07:45:51
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-07-23 - 2021-12-29 09:42:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-23 12:15:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-07-01 11:29:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2020-02-26 - 2021-03-18 10:10:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2019-12-19 - 2020-07-03 09:38:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2019-08-06 - 2020-01-21 09:17:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:33:25
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 07:01:23
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:52:01
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:06:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-06-01 11:48:48
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:44:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2017-08-14 - 2017-12-06 09:26:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-08-14 10:55:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-11 08:50:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-07-06 12:16:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:25:28
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:40:19
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:14:10
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:39:15
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:51:45
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:04:13
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-06-05 12:25:58
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2014-05-05 - 2015-01-28 14:23:35
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2013-09-05 - 2014-07-15 10:52:37
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja