PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Szczegóły karty

WBUA-07 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Janiak Monika

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeniesienie decyzji;
  • Załączniki wymienione we wzorze wniosku;
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 41 i 42 tel. (62) 7654-354, 7654-355, 7654-397, 7654-398
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

Decyzja zostaje przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.)

Opłata wynosi - 56,00 zł

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:

Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44

Informacje dodatkowe

  • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • mail: wbua@um.kalisz.pl tel: (62) 76-54-354, 76-54-355, 76-54-397, 76-54-398.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-02-22 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2018-06-12 08:10:03 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-06-22 11:45:12 Przez: Gość