CZASOWE WYCOFANIE  Z RUCHU
- SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, PRZYCZEPY O DOP. MASIE CAŁKOWITEJ OD 3,5 T,
- CIĄGNIKA SAMOCHODOWEGO,
-POJAZDU SPECJALNEGO,
-AUTOBUSU. 
Szczegóły karty

WK-021 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

CZASOWE WYCOFANIE  Z RUCHU
- SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, PRZYCZEPY O DOP. MASIE CAŁKOWITEJ OD 3,5 T,
- CIĄGNIKA SAMOCHODOWEGO,
-POJAZDU SPECJALNEGO,
-AUTOBUSU. 

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (zgodny ze wzorem).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • oryginał decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jeżeli pojazd jest czasowo wycofany, a właściciel składa wniosek o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
 • dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Nadzór (uwagi):   Naczelnik Wydziału

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz, decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  80,00 zł - opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na dwa miesiące,
 • za każdy następny miesiąc
  4,00 zł - opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu od 3 do 12 miesiąca,
  2,00 zł - opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu od 13 do 24 miesiąca,
  0,25 zł - opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu od 25 do 48 miesiąca,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowa informacja).
 • • opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.07 1090 1128 0000 0001 5108 9154  – opłata komunikacyjna za  wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  - przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163  – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

• szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049748, fax: + 48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,
• wycofania czasowego pojazdu z ruchu może dokonać w imieniu właściciela pojazdu osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dokonuje na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,
• wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy,
• pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu,
• w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel pojazdu przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o wycofaniu czasowym,
• po upływie czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2023 r. poz. 87 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023r., poz. 2500 t.j.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:41:27 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-24 16:28:47 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-06-27 - 2024-01-11 12:41:27
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-23 - 2023-06-29 11:06:43
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-11-18 - 2022-12-30 12:11:18
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja