Zaświadczenie o stanie cywilnym 
Szczegóły karty

USC-018 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zaświadczenie o stanie cywilnym 

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia - druk w usc
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 38zł,-  wpłaconej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Tadeusza Kościuszki 1A   62-800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesanta

I piętro - pokój nr 40 (Rejestracja Małżeństw)

tel.: 62  5049783,  5049789

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTA.

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) wydanie zaświadczenia nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia  złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  I etap - w dniu zgłoszenia się Interesanta do tut. urzędu

 1. wypełnienie przez interesanta wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 2. sprawdzenie poprawności danych oraz dostępności niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych
 3. przeniesienie aktów dot. wnioskodawcy lub wystąpienie do właściwego usc o ich przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w dniu złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z Interesantem tj. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od jego złożenia

 1. weryfikacja danych
 2. sporządzenie zaświadczenia o stanie cywilnym
 3. przyjęcie dowodu opłaty skarbowej w kwocie 38zł,-
 4. wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenie prawidłowości i zgodności danych w nim zawartych.


Opłaty

  38zł,-   zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę uiścić można w kasach urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu nr:

PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym powinien zawierać oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy /art.49 ust.3/.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 m-cy od daty jego sporządzenia.

  

Podstawa prawna

 1. art.22, art.44 pkt 3, art. 44 ust. 4,5 i 6, art. 49 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. (Dz.U. 2016 poz. 2064 z późn. zm.)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-20 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-06-08 05:55:13 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-05-23 22:43:07 Przez: Gość