WYREJESTROWANIE POJAZDUSzczegóły karty

WK-019 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-05-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem).

Załączniki:

 • demontaż pojazdu  / demontaż niekompletnego pojazdu
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • tablice rejestracyjne,
  • oryginał zaświadczenia o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie  wraz   z    tłumaczeniem tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski
  • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
 • kradzież pojazdu
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • oświadczenie  złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
 • wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty  za granicę
  • oryginał dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę (np. umowa, faktura),
  • oryginał oświadczenia o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
  • tablice rejestracyjne,
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
 • zniszczenie / kasacja  pojazdu za granicą
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • tablice rejestracyjne,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego zniszczenie (kasację) za granicą wraz z tłumaczeniem tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski,
  • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
 • trwała i zupełna utrata pojazdu
  • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
  • oryginał dowodu rejestracyjnego,
  • tablice rejestracyjne,
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
  • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Nadzór (uwagi):   Naczelnik Wydziału

Termin

niezwłocznie, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Opłaty

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć  „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

 •  podstawą wyliczenia kwoty opłaty za wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej pojazdu jest wzór:

O = W x R + 2 x S + 0,5 x M
gdzie znaczenia symboli jest następujące:
O – łączna kwota opłaty,
W – współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniona od rodzaju pojazdu u wynoszący:
- 1,5 – dla motorowerów,
- 2,0 – dla motocykli i przyczep,
- 4,0 – dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej 3,5 tony,
- 6,0 – dla pojazdów samochodowych o masie własnej powyżej 3,5 tony,
R – równowartość opłaty pobranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawie innych przepisów,
S – stawka opłaty za umieszczenie pojazdu wycofanego z eksploatacji na składowisku odpadów,
M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie.

• szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049748, fax:+48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,
• wyrejestrować pojazd w imieniu właściciela może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

 • wniosek o wyrejestrowanie można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

 •  art. 79 ust. 1, pkt 1- 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2023r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419, z późn. zm.)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023r., poz. 2500 t.j.)
 •  cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-03 Przez: Mucha Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-06-03 07:18:12 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-07-15 12:48:04 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-05-31 - 2024-06-03 07:18:12
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-02-13 - 2024-05-31 13:13:07
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:25:47
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja