WYDANIE KOPII DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘSzczegóły karty

WSO-11 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-11-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE KOPII DOWODU REJESTRACYJNEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ
Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-11-01).
 • Załączniki:
  • dokument wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
 • Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika
  • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23, 28
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23, 28
• Nadzór (uwagi): p.o.  Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37 tel. 062 50 49 791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i dokonaj wpłaty,
 2. Złóż wniosek wraz z opłatą,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz kserokopię dowodu rejestracyjnego

Opłaty

10,00 zł - opłata za poświadczenie kopii dokumentu z oryginałem,
17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-748, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa
• kopię dowodu rejestracyjnego w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
- pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
- dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.
  -oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  -oryginał umowy spółki,
  -statut jednostki lub podmiotu.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• cz.II pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1044 ze zm. )
• art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 473 z późn. zm.)

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2018-11-15 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2019-04-26 07:05:40 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2019-08-23 03:34:44 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:06:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-17 - 2018-06-01 11:48:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-05-30 11:46:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:42:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:25:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-08-11 08:49:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:24:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:39:50
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:13:43
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:39:04
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:51:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-07-21 12:03:34
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2014-04-29 - 2015-01-28 14:23:06
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2013-09-05 - 2014-07-15 10:50:30
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja