WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO/ POZWOLENIA CZASOWEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ/STRAŻ GRANICZNĄ/SŁUŻBĘ CELNO SKARBOWĄ
Szczegóły karty

WK-018 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO/ POZWOLENIA CZASOWEGO ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ/STRAŻ GRANICZNĄ/SŁUŻBĘ CELNO SKARBOWĄ

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem).
Załączniki:
 • oryginał pokwitowania o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym wystawiony przez uprawniony organ,
 • oryginał zaświadczenia z dodatkowego badania technicznego wystawionego przez Stację Kontroli Pojazdów.
Do wglądu:
 • przedstaw ważną polisę OC
 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 21
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu zostanie zwrócony: - - blankiet fizycznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (jeżeli dokument został zatrzymany do dnia 1 października 2018 r.)
  - elektronicznie zatrzymany dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe ( jeżeli dokument został zatrzymany do dnia 4 października 2020r.) poprzez odnotowanie zwrotu dokumentu w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Opłaty

17,00 zł – pełnomocnictwo, jeżeli właściciel nie składa wniosku osobiście

• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.
• dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może odebrać osoba, która posiada:
• pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
• dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego może dokonać również jednostka uprawniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania.

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049748,
fax: +48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 132 ust 6 i ust. 6a, art. 134a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2023r., poz. 2500 t.j.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-02-14 12:25:58 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-05-24 16:52:40 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:25:58
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-06-28 - 2024-01-11 12:40:57
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-23 - 2023-06-29 11:06:26
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja