WPISANIE, ANULOWANIE ADNOTACJI O ZASTAWIE W DOWODZIE REJESTRACYJNYMSzczegóły karty

WSO-18 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-05-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPISANIE, ANULOWANIE ADNOTACJI O ZASTAWIE W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis/anulowanie zastawu rejestrowego (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-18-01).

Załączniki:

- brak

Do wglądu:

 1. aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że pojazd jest przedmiotem zastawu i jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów – w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe,
 2. odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów lub pisemna informacja z określonym numerem pozycji rejestru zastawów z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu – w przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego,
 3. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 4. oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 5. dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy
 6. przedstaw ważną polisę OC.

UWAGA: z przedłożonych dokumentów opisanych w punktach od 1 do 2 zostaną wykonane kopie, które pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23, 28
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23, 28
• Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 062 50 49 791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku, do 30 dni – w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku będzie dokonany wpis w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotacji o wpisaniu lub anulowaniu zastawu (bez opłat).
 4. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego - sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
 5. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna (w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego)
  54,00 zł – dowód rejestracyjny
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
 • opłata skarbowa
  17,00 zł – upoważnienie, jeżeli właściciel nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-748, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390– opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.

  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,

 • zawiadomić o wpisie/anulowaniu adnotacji o zastawie w dowodzie rejestracyjnym w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej 
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego na pojeździe, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje za opłatą nowy dowód rejestracyjny,

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz. U. z 2017 r., poz.,1278 z późn. zm.)
• §2, §3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542),
• §2, §3, §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016, poz. 689.)
• §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2060 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-17 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2018-06-01 11:55:50 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:39:51 Przez: Gość