WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NAZWISKA LUB FORMY PRAWNEJ Szczegóły karty

WSO-08 (25)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NAZWISKA LUB FORMY PRAWNEJ

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-08-01).
Załączniki:
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych lub niemożliwości odczytania terminu aktualnych badań technicznych),
• dokument potwierdzający zmianę nazwiska lub dowód osobisty ze zmienionym nazwiskiem,
• dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
Do wglądu:
• oryginał karty pojazdu, jeśli była wydana,
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• Przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 19,20,  21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +4862 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 •  opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

•Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w terminie 30 dni, w którym nastąpiła zmiana .

• Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 5605 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
• pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
• dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 •  odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:

- dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
- karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika

 • istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online na stronie internetowej www.kalisz.pl zakładka urząd, e-urząd zarezerwuj kolejkę W BOI.
 • istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu:  https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

• art. 74 a ust. 4 pkt 2, art. 78 ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U.2019 r. poz. 2546)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 854)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

• Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 735)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2021-07-23 12:15:20 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2021-10-19 17:23:51 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-23 12:15:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-07-01 11:29:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-26 - 2021-03-18 10:10:12
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-12-19 - 2020-07-03 09:37:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-08-06 - 2020-01-21 09:17:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:33:53
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 07:01:01
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:51:14
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:05:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-01-18 - 2018-06-01 11:48:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-05-30 11:46:37
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:42:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:25:30
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-11 08:49:25
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-07-06 12:15:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:24:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:39:31
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:13:22
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:35:37
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:50:25
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 11:52:09
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-06-05 12:25:33
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2014-04-29 - 2015-01-28 14:21:57
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2013-09-05 - 2014-07-15 10:49:59
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja