REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W POLSCESzczegóły karty

WSO-01 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-05-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W POLSCE
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO-01-01).
Załączniki:

 1. dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

UWAGA: dokument opisany w punkcie od 1 pozostanie w aktach rejestracji pojazdu. 

Do wglądu:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu,
 2. oryginał świadectwa zgodności WE lub  świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji;   dopuszczenie jednostkowe lub  decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny" podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjnaL6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. oryginał karty pojazdu, jeżeli została wydana,
 5. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy lub pełnomocnika.

UWAGA: z przedłożonych dokumentów opisanych w punktach od 1 do 3 zostaną wykonane kopie, które pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
 4. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.
 5. Przedstaw ważną polisę OC.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  13,50 zł - pozwolenie czasowe,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne,
  18,50 zł - nalepka kontrolna,
  80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
  40,00 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę – 1 sztuka,
  40,00 zł - tablica rejestracyjna na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
  30,00 zł - tablica rejestracyjna na motorower – 1 sztuka,
  1.000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na samochód– 2 sztuki,
  500,00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na motocykl – 1 sztuka,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu  do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa  do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania  jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, 50-49-748 e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. -  Nr  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 opłata skarbowa. 

  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,

 • zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  • pozwolenia czasowego,
  • karty pojazdu,
  • dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu (wnioskodawcy)/pełnomocnika
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • wniosek o rejestrację  można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” ( trzykołowego lub czterokołowego wyposażonego w nadwozie) oraz dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli pojazdy te posiadają odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia. 

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

 • art. 72, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75b, art. 77 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.  zm.)
 • § 2 ust 1, ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016r., poz. 689).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja  2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2016 r. poz. 1377 z późn. zm. )
 • ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 473 z późn. zm.)
 • cz. IV ustawy z dnia  16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1827z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-11 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2018-06-01 11:47:00 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2021-01-17 15:42:48 Przez: Gość