Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Szczegóły karty

WGK-10 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Kliber Katarzyna, Szczepanik Marta

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby uprawnionej o naliczenie opłaty, ze wskazaniem położenia nieruchomości, nr działki i obrębu ewidencyjnego

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70, tel. 062 7654 386

Termin

Do 30 dni od złożenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego ustalającego opłatę

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Wnieś opłatę za wykonanie opinii bądź operatu szacunkowego.
3. Zapoznaj się ze zgromadzoną dokumentacją.
4. Odbierz decyzję naliczającą opłatę.

Opłaty

Opłata za opinię bądź operat szacunkowy ustalana jest w drodze postępowania przetargowego.
Opłata po otrzymaniu wezwania do zapłaty uiszczana jest w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A. 
97 1020 2212 0000 5102 0387 5424

Tryb odwoławczy

Możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-28 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2018-05-28 13:00:15 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-04 05:43:37 Przez: Gość