WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGOSzczegóły karty

WSO-06 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-06-01).
Załączniki:
1. oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu, jeżeli nie uległ utracie,
2. oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdu w przypadku:

- braku dowodu rejestracyjnego lub braku możliwości odczytania terminu z dowodu rejestracyjnego lub

- braku informacji o terminie badania technicznego w Centralnej Ewidencji Pojazdów),

3. oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

4. dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty opisane w punktach od 1do 3 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

• Do wglądu:

1. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
2. przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

 • Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 • Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
 • Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37, tel. +48 62 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego wraz  z kartą pojazdu jeżeli była wydana

Opłaty

·  opłata komunikacyjna

54,00 zł  - dowód rejestracyjny,

18,50 zł - pozwolenie czasowe,

· opłata ewidencyjna

0,50 zł    - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,

0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,

· opłata skarbowa

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata
komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. Nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata
skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.  Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Właściciel pojazdu jest obowiązany niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia  utraty dowodu rejestracyjnego, albo jego zniszczenia w stopniu powodującym jego  nieczytelność, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika dokumentu.
 •  szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362,

fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

 • złożyć wniosek o duplikat dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
 •  pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 •  dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 •  jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:

- pozwolenia czasowego,
- karty pojazdu – jeśli była wydana,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

 • istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online na stronie internetowej www.kalisz.pl zakładka urząd, e-urząd zarezerwuj kolejkę W BOI.
 • istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

•art. 74a  ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450 z późn. zm.)

• §13 i § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
•rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.  2019, poz. 2546)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j Dz. U z 2021r. poz. 854)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2021-07-23 12:14:54 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2021-10-19 18:39:41 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-23 12:14:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-07-01 11:26:53
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-26 - 2021-03-18 10:09:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-12-19 - 2020-07-03 09:35:14
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-08-06 - 2020-01-21 09:16:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:32:10
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 06:59:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:48:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:05:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-01-18 - 2018-06-01 11:47:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-05-30 11:46:25
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:42:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:25:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-08-11 08:49:14
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:24:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:39:17
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:13:11
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:35:30
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:50:03
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 11:16:18
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-06-05 12:25:09
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2014-04-29 - 2015-01-28 14:21:38
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2013-09-04 - 2014-07-15 10:49:38
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja