Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).Szczegóły karty

WGM-01 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie własności nieruchomości z zasobu gminy, powiatu albo Skarbu Państwa (kupno, zamiana).
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Smolińska Jolanta

Osoba Nadzorująca: Pilas Michał

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zainteresowania nabyciem własności nieruchomości zgodne z drukiem WGM-01-01
 2. Załączniki:
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą zainteresowanie nabyciem nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • ponadto prosi się o załączenie :
 • w przypadku zainteresowania nabyciem gruntu zabudowanego garażem lub pawilonem handlowym należy dostarczyć pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy gruntu, oświadczenie, że garaż lub pawilon handlowy został wybudowany ze środków własnych, w przypadku gdy o nabycie gruntu ubiegają się następcy prawni – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu  nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia lub umowę kupna sprzedaży.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta, piętro III, pokój 60 telefon 62 7654364 lub 62 7654465
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Termin

 • Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 9 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dopuszcza się załatwienie sprawy po wskazanym wyżej terminie w przypadku konieczności uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub innych przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 01-01.

2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Tryb odwoławczy

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze przetargowej uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do:

 • Wojewody Wielkopolskiego jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa
 • Prezydenta Miasta Kalisza jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości gminnych lub powiatowych.

W przypadku nabywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).

Informacje dodatkowe


 • I Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu:

Informacje o trybie i warunkach przetargu ogłaszane są w prasie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

 • II Nabywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

Po ustaleniu warunków nabycia strony podpisują protokół rokowań. Protokół podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r.  poz. 459 ze zm)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018,poz. 121 z poźn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 )
4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-04 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2018-07-04 12:15:09 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2023-01-28 06:09:37 Przez: Gość