REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP (PRZEREJESTROWANIE)Szczegóły karty

WSO-05 (21)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP (PRZEREJESTROWANIE)

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

· wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO-05-01).

Załączniki:

1.oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2.oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli w dowodzie rejestracyjnym brak jest wpisu dot. aktualnych badań technicznych,
3.tablice rejestracyjne,
4.dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty 1-4 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Do wglądu:

1.oryginał dowodu własności pojazdu,
2.oryginał karty pojazdu, jeśli była wydana,
3.dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy,

4.przedstaw ważną polisę OC
UWAGA: z przedłożonego dokumentu opisanego w punkcie 1 zostanie wykonana kopia, która pozostanie w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 792

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
4. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna

54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - znaki legalizacyjne,
18,50 zł - nalepka kontrolna,
80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
40,00 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę – 1 sztuka,
40,00 zł - tablica rejestracyjna na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
30,00 zł - tablica rejestracyjna na motorower – 1 sztuka,
1.000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na samochód– 2 sztuki,
500,00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na motocykl – 1 sztuka,

 • opłata ewidencyjna

0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej,

 • opłata skarbowa

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych,  (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata
komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata
skarbowa.

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,

 • Zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- pozwolenia czasowego,
- karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie wystawione przez organ ostatnio rejestrujący pojazd, potwierdzający dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji pojazdu,
• za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
• jeśli dane sprzedającego pojazd zawarte w dowodzie rejestracyjnym, nie są zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeśli była wydana), do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie fakty przeniesienia własności (w oryginale).

 • Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” ( trzykołowego lub czterokołowego wyposażonego w nadwozie) oraz dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli pojazdy te posiadają odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
 • Dla pojazdu, który posiada zmniejszone miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczania tablicy rejestracyjnej - mogą być wydane tablice rejestracyjne jednorzędowe zmniejszone - jeśli właściciel pojazdu złoży stosowne oświadczenie
 • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna


• art. 72, art. 73, art. 74 ust.1 i ust. 2,art. 78 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
• §2 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
• §2, §3, §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 1288)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2018r., poz. 473 z poźn. zm.).

• cz. IV ustawy z dnia  16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-08-06 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2019-08-06 11:32:05 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2019-11-22 01:13:45 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:32:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 06:59:41
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:48:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-06-01 - 2018-11-15 13:05:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-01-15 - 2018-06-01 11:47:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-05-30 11:46:19
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:42:25
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:25:00
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-11 08:49:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-07-06 12:12:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:22:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:39:07
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:13:02
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:38:39
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:49:51
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 11:16:08
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-02-26 - 2015-06-05 12:24:59
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-02-27 09:00:18
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2014-04-29 - 2015-01-28 14:21:30
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2013-11-25 - 2014-07-15 10:49:25
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja