REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP (PRZEREJESTROWANIE)Szczegóły karty

WK-003 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-05-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP (PRZEREJESTROWANIE)

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

· wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem).

Załączniki:

1.oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2.oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli w dowodzie rejestracyjnym brak jest wpisu dot. aktualnych badań technicznych,
3.tablice rejestracyjne,
4.dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty 1-4 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Do wglądu:

1.oryginał dowodu własności pojazdu,
2.dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy,

4.przedstaw ważną polisę OC
UWAGA: z przedłożonego dokumentu opisanego w punkcie 1 zostanie wykonana kopia, która pozostanie w aktach rejestracji pojazdu.

Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani być w urzędzie podczas załatwiana sprawy. Jeżeli nie jest to możliwe współwłaściciele są zobowiązani udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr  16, 17, 18, 23
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24, 25
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
3. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna

54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - znaki legalizacyjne, 
80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
40,00 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę – 1 sztuka,
40,00 zł - tablica rejestracyjna na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
30,00 zł - tablica rejestracyjna na motorower – 1 sztuka,
1.000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na samochód– 2 sztuki,
500,00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na motocykl – 1 sztuka

opłata skarbowa

17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

• opłatę można uiścić:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A. - 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata komunikacyjna,

- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata skarbowa.

 • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych,  (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 4862 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362 fax: +48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl

 • Zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- pozwolenia czasowego,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
• jeśli dane sprzedającego pojazd zawarte w dowodzie rejestracyjnym, nie są zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym ) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie fakty przeniesienia własności (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kserokopii).

 • Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” ( trzykołowego lub czterokołowego wyposażonego w nadwozie) oraz dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli pojazdy te posiadają odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.
 • Istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online na stronie internetowej www.kalisz.pl zakładka urząd, e-urząd zarezerwuj kolejkę W BOI.
 • Istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
 • Dla pojazdu, który posiada zmniejszone miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczania tablicy rejestracyjnej - mogą być wydane tablice rejestracyjne jednorzędowe zmniejszone- jeśli właściciel pojazdu złoży stosowne oświadczenie (oświadczenie może być złożone na wniosku).
 • Dla pojazdu będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny, organ rejestrujący wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne barwy czarnej na zielonym tle.
 • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
 • szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 • 31 stycznia 2022r. zostały wprowadzone przepisy umożliwiające zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W tym przypadku muszą zostać spełnione jednocześnie nstp. warunki:
 1. Pojazd jest zarejestrowany na terytorium rzeczypospolitej Polskiej; posiada tablice zawierające symbol Unii Europejskiej. Tablice rejestracyjne muszą być utrzymane w należytym stanie.
 2. Organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował w dniu złożenia wniosku, dane zawarte w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów.
 3. W dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie przez organ rejestrujący wpisu potwierdzającego złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

Podstawa prawna

 • art. 72, art. 73, art. 74 ust.1, ust. 2 i ust. 2d, art. 78 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm. )
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848 z późn. zm.)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023r., poz. 2500 t.j.).
 •  cz. IV ustawy z dnia  16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-03 Przez: Mucha Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-06-03 07:15:54 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-07-15 11:35:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-04-16 - 2024-06-03 07:15:54
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-02-09 - 2024-05-31 13:11:12
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:23:17
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja