Wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków Szczegóły karty

WKST-16 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna, Zmarzła Elżbieta

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk Wniosku ( wg obowiązującego wzoru)
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

1. Druki wniosków można pobrać ze strony www.bip.kalisz.pl/poradnik lub otrzymać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, pok.311, tel. 62/50 49 705.
2. Wypełnione wnioski o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, pok. 315, tel. 62/50 49 700, 62/50 49 705.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie dni 14 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
2. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane
(w przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Opłaty

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Opłata za wydane zaświadczenie wynosi 17 zł.
3. Wpłat dokonywać można przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, nr konta: PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 z dopiskiem : opłata za zaświadczenie z gminnej ewidencji zabytków lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza - ul. Kościuszki 1 a, Główny Rynek 20.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 z późniejszymi zmianami Prezydent Miasta Kalisza prowadzi gminną ewidencję zabytków Miasta Kalisza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. Kościuszki 1a, tel. 62/50 49 700, 62/50 49 705.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z   późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 710)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
4. Zarządzenie Nr 190/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza z późniejszymi zmianami.

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-20 Przez: Wojciechowska Jolanta
Akceptowany dnia: 2021-07-20 11:33:14 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2021-10-19 18:14:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-09-11 - 2021-07-20 11:33:14
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-10-31 08:57:06
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:45:58
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-09-19 - 2018-01-03 09:33:09
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-09-18 - 2017-09-19 06:17:57
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:26:33
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:05:07
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2014-12-08 - 2015-07-09 12:11:02
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-07-16 - 2014-12-08 13:34:27
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2013-05-13 - 2014-07-18 10:40:10
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja