Wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków Szczegóły karty

WKST-16 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Dziedziak Grażyna

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

1. Wnioski o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Główny Rynek 20, pok. 55, tel. 62/7654 359

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie dni 14 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków
2. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane
(w przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Opłaty

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Opłata za wydane zaświadczenie wynosi 17 zł.
3. Wpłat dokonywać można przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, nr konta: Santander Bank Polska 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 z dopiskiem : opłata za zaświadczenie z gminnej ewidencji zabytków lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza - ul. Kościuszki 1 a, Główny Rynek 20.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 z późniejszymi zmianami Prezydent Miasta Kalisza prowadzi gminną ewidencję zabytków Miasta Kalisza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. Główny Rynek, pok. 55, tel. 62/7654 359

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 )
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022  r. poz. 840)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)
4. Zarządzenie Nr 190/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza z późniejszymi zmianami.

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-01-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2023-01-12 09:31:43 Przez: Dziedziak Grażyna
Generowany dnia: 2023-05-30 07:48:59 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-11-15 - 2023-01-12 09:31:43
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-11-10 - 2022-11-15 08:23:55
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-11-09 - 2022-11-10 11:46:15
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-11-10 09:38:18
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-09-11 - 2021-07-20 11:33:14
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-10-31 08:57:06
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:45:58
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-09-19 - 2018-01-03 09:33:09
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-09-18 - 2017-09-19 06:17:57
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:26:33
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:05:07
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-12-08 - 2015-07-09 12:11:02
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2014-07-16 - 2014-12-08 13:34:27
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2013-05-13 - 2014-07-18 10:40:10
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja