Uzyskanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
UWAGA . W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U z 2022r., poz. 1 z późn.zm.) o dodatku osłonowym, przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. jest zawieszone. Wnioski złożone w ww. okresie pozostaną bez rozpoznania.     Szczegóły karty

WSSM-030 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-03-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
UWAGA . W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U z 2022r., poz. 1 z późn.zm.) o dodatku osłonowym, przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. jest zawieszone. Wnioski złożone w ww. okresie pozostaną bez rozpoznania.    

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Bąkowska Marlena, Filipczak Anna, Lasiecka Monika, Zawartka-Bąkowska Dorota, Żurawska Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wg obowiązującego wzoru

Załączniki:

 • umowa kompleksowa (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) - kopia + oryginał do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów:  Biuro Obsługi Interesanta, wejście B, parter, stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych nr tel. 0 62 5049747

Termin

 rozpatrzenie sprawy - 30 dni od złożenia wniosku. Termin wydania decyzji może zostać przedłużony w przypadku przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta

 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień

 • decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego doręczana jest wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miasta Kalisza
 • odbiór zryczałtowanego dodatku energetycznego: przelew na konto wskazane przez wnioskodawcę

 • wypłata następuje do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy


 • w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 24

 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

1/ 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2/ 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3/ 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. ( M.P. z 2021r., poz. 393 ) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł. miesięcznie;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł. miesięcznie;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł. miesięcznie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.);

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2021 t.j.);

 3.   Wzór wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny zgodny z uchwałą nr XII/176/2019 Rady Miasta Kalisza     z dnia 27 czerwca 2019r.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-03-18 Przez: Żurawska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2022-04-06 07:12:58 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-10-03 03:21:38 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-05-26 - 2022-04-06 07:12:57
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-05-06 - 2021-05-27 07:32:30
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-07-13 - 2021-05-10 11:20:27
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-04-29 - 2020-07-17 08:07:13
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-08-07 - 2020-05-13 09:39:49
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-05-28 - 2019-08-09 07:14:49
  Przez: Rogoziński Tomasz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-06-19 - 2019-06-06 12:36:00
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-05-07 - 2018-06-19 11:29:41
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-03-14 - 2018-05-09 06:22:47
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja