Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin  Szczegóły karty

WZKO-05 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin 

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Kałużny Dominik

Wymagane dokumenty

 1. Udokumentowany wniosek żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierza uznanego za samotnego, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej,
 2. Do wniosku, należy załączyć odpowiednio:
  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
  • umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
  • wypis  aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służy,
  • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  • oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
  • oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a
Szczegółowe informacje
IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2021 r. poz. 372 ) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

1. Art. 131  oraz 132 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372).    

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym  powszechny obowiązek  obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2020-05-06 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:35:04 Przez: Kałużny Dominik
Generowany dnia: 2021-10-19 17:51:26 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-09-02 - 2021-07-01 12:35:04
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-11 - 2019-09-02 09:16:13
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-03-21 - 2018-07-11 10:19:40
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-05-22 - 2018-03-21 11:40:32
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-04-19 - 2017-05-26 05:43:16
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-10-13 - 2016-04-19 12:37:44
  Przez: Karman Włodzimierz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-10-12 - 2015-10-13 10:03:08
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-03-31 - 2015-10-13 07:50:35
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-03-30 - 2015-03-31 07:35:40
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-03-30 - 2015-03-30 14:09:11
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2013-05-13 - 2015-03-30 14:00:14
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja