Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzczegóły karty

WF-13 (28)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-08-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Walczak Magdalena

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oryginał.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz 

Złożenie dokumentów :

1. Biuro Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27
2. Na adres : Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Termin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Od stycznia 2016 roku obowiązuje podstawowa stawka opłaty w wysokości 14,00 zł miesięcznie oraz wyższa stawka opłaty 21,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.       

W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów , ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasach Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza.

Właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji  po raz pierwszy otrzyma informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu Miasta Kalisza przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : PKO BP SA 03 1020 2212 0000 5202 0387 5515.

Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Kalisza na platformie ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 765 44 60 .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożona deklaracja / wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
 2. Rozdział 1, art. 1, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044,
  z póżn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800, z późn. zm.)
 4. Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 7378)
 5. Uchwała nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2016 r., poz. 4018)
 6. Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2017 r., poz. 2990)

Załączniki

Dodany dnia: 2018-08-28 Przez: Walczak Magdalena
Akceptowany dnia: 2018-08-28 12:17:13 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2019-05-26 16:20:26 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-05-16 - 2019-05-16 09:01:25
  Przez: Walczak Magdalena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-08-06 - 2018-08-28 12:17:12
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-06-05 - 2018-08-06 11:58:55
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-05-30 - 2018-06-07 07:02:20
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-05-04 - 2018-06-04 11:48:11
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-02-20 - 2018-05-07 12:20:55
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-01-08 - 2018-02-26 07:40:40
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-07-14 - 2018-01-08 12:02:10
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-04-25 - 2017-09-04 06:39:51
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-04-18 - 2017-04-26 14:18:45
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-02-13 - 2017-04-20 11:30:21
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-02-06 - 2017-02-15 09:09:14
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-12-07 - 2017-02-07 14:05:45
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-07-11 - 2016-12-09 11:17:35
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-03-22 - 2016-07-12 13:23:35
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-03-22 14:53:30
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-01-28 - 2016-02-24 14:49:53
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-11-18 - 2016-02-03 13:53:58
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-07-06 - 2015-12-09 09:05:00
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-05-29 - 2015-09-22 11:20:52
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-05-28 - 2015-05-29 15:11:31
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2015-03-04 - 2015-05-29 09:23:05
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2015-02-06 - 2015-03-06 09:11:42
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2015-01-16 - 2015-02-26 07:59:21
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2014-10-16 - 2015-01-19 09:55:58
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2014-02-21 - 2014-10-21 14:22:24
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2014-01-15 - 2014-02-26 07:50:05
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2013-11-20 - 2014-02-06 14:09:19
  Przez: Juszczak Michał
  Poprzednia wersja