UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

WSO-42 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-01-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
  2. Załączniki – dowód wpłaty
  3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  ( dowód osobisty, paszport )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 - sprawy meldunkowe
tel. : 62 50 49 741, fax 5049797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaswiadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2017 poz. 570 tekst jednolity ) - platforma ePUAP
  2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej.                                                                                                      Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia ( opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dniu od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
62 50 49 741, fax 62 50 49 745
mail el-wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2017 poz. 657 tekst jednolity )

Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2016  poz. 1827 ze zmianami )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-02 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-02-21 13:26:52 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-04-20 13:04:48 Przez: Gość