WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORIISzczegóły karty

WSO-24 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-01-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORII
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Michalak Anna

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

OPIS PROCEDURY

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę patrz WSO-23,
 • wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców i odbycie szkolenia (Organ generuje PKK, a następnie OSK elektronicznie pobiera ten profil),
 • wybór Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zdanie egzaminu państwowego (WORD elektronicznie pobierze PKK),
 • wniesienie opłaty,
 • odbiór prawa jazdy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37,
tel. 62 50 49 791

Termin

do 30 dni od zdania egzaminu i dostarczenia dowodu wpłaty, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

wg procedury

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
 • opłatę można uiścić: 
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Gł. Rynku 20, 
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
 • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
 • po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu - stanowisko nr 39, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać dowód osobisty. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • odbiór dokumentu prawa jazdy w innym Urzędzie może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku podwyższenia kategorii, przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić do Urzędu aktualnie posiadany dokument prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-03 Przez: Michalak Anna
Akceptowany dnia: 2018-02-15 12:31:15 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-08-08 02:44:14 Przez: Gość