Rejestracja urodzeń.Szczegóły karty

USC-01 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-08-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja urodzeń.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kijewska Magdalena

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty


 1. obywatele RP -dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) rodziców dziecka – do wglądu
 2. cudzoziemcy - dokumenty tożsamości oraz dokumenty poświadczające aktualny stan cywilny przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, stanowisko nr 41 A , 41B  – Rejestracja Urodzeń ( Noworodków )
tel. : 62  5048501 ; 5049601

UWAGA!

PRZED REJESTRACJĄ URODZENIA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

OD DNIA 01.06.2018R. MOŻLIWE JEST ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

MATKA LUB OJCIEC DZIECKA MA MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA ZGŁOSZENIA NA SKRZYNKĘ E-PUAP URZĘDU MIASTA KALISZA.

URZĄD STANU CYWILNEGO MA 1 DZIEŃ NA SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA - O ILE SPEŁNIONE ZOSTANĄ PRZESŁANKI DOT. KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI DANYCH W ZGŁOSZENIU, PRZESŁANA ZOSTANIE PRZEZ PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ KARTA URODZENIA DZIECKA ORAZ MOŻLIWA BĘDZIE WERYFIKACJA DANYCH M.INN. NA PODSTAWIE AKTU MAŁŻEŃSTWA RODZICÓW DZIECKA.

Termin

Rejestracji noworodka dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających prawdziwość i prawidłowość zgłoszonych danych.

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu małżeństwa rodziców dziecka, aktu urodzenia matki) sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu (1szt. bezpłatnie) następuje po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach może to nastąpić po upływie 7 do 10 dni roboczych od dnia wpływu karty urodzenia dziecka do tut. usc.

Sposób załatwienia sprawy


Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

I etap
1. wprowadzenie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki dziecka do komputerowego
    Systemu Rejestrów Państwowych lub wystąpienie do właściwego usc o jego wprowadzenie.
2. sporządzenie protokołu z danymi dziecka oraz rodziców
3. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszającą oraz kierownika usc.
PROTOKOŁU NIE SPORZĄDZA SIĘ W PRZYPADKU PRZESŁANIA ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA NA SKRZYNKĘ E-PUAP.

II etap
1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akta stanu cywilnego zarejestrowane w Systemie Rejestrów
    Państwowych (Bazie Usług Stanu Cywilnego) - dokonana przez pracownika usc
2. sporządzenie aktu urodzenia
3. odbiór lub wysyłka sporządzonego aktu urodzenia dziecka - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z rodzicami
    dziecka.
W PRZYPADKU GDY W/W AKTA STANU CYWILNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM - SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA NASTĘPUJE W TRAKCIE PIERWSZEJ WIZYTY OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ W USC.

Opłaty

Brak – w momencie rejestracji noworodka.
22 zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (dot. również aktu na druku wielojęzycznym)
33 zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
SANTANDER Bank SA  55 1090 1128 0000 0001 5108 9163     -    ( od dnia 01.01.2023r. )

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu stanu cywilnego, wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub wydania dokumentu z akt zbiorowych następuje w drodze decyzji. Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Kierownika USC, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia dziecka przekazanej przez zakład opieki zdrowotnej (Szpital Wojewódzki w Kaliszu, Pogotowie Ratunkowe) oraz protokołu zgłoszenia urodzenia sporządzanego w usc.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Jeśli nie dokonano zgłoszenia, kierownik usc sporządza z urzędu akt urodzenia, informując o tym rodziców dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zgłaszająca składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

W terminie 6 m-cy od daty sporządzenia aktu, rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem usc lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka.

Dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Kierownik usc, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL oraz dokonuje zameldowania dziecka. Interesant, w dniu zgłoszenia, otrzymuje pisemne powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL.

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania noworodka można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5048501,  62 5049601, 62 5049783;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

Podstawa prawna

 1. art.20, art.22, art.52-60 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. ( Dz. U. 2023 poz. 1378  )
 2. art.62, art.88, art.89 Ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. 2020, poz. 1359 z późn.zm. )

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-08-18 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2023-08-29 12:57:29 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-05-24 17:17:23 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-05 - 2023-08-29 12:57:29
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-04 - 2022-12-29 13:14:34
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-09-21 - 2022-10-04 08:29:07
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja