REJESTRACJA  CZASOWA POJAZDU
NA WNIOSEK
Szczegóły karty

WK-004 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA  CZASOWA POJAZDU
NA WNIOSEK

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem).
Załączniki:
 • wywóz pojazdu za granicę
 1. oryginał dowodu własności,
 2. oryginał dowodu rejestracyjnego, wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-dowodow-rejestracyjnych
 3. tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany)
 4. oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej,
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy , w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1),   w przypadku  pojazdu  sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy - wydruk ze strony e-ZEFIR (www.puesc.gov.pl - Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo -Celnych)
 6. oryginał tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonanego przez tłumacza przysięgłego,
 7. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/ wnioskodawcy/pełnomocnika
 • przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP - dotyczy pojazdu nowego wcześniej niezarejestrowanego na terytorium RP
 1. oryginał dowodu własności,
 2. oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz  z oświadczeniem zawierającym dane  i inne informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji; dopuszczenie jednostkowe lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
 4. oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej lub
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 6. oryginał dowodu wpłaty tzw. opłaty recyklingowej

Dowód wniesienia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

 • przejazd pojazdu związany z koniecznością dokonania jego badania technicznego - dotyczy pojazdu zarejestrowanego na terenie RP, bez zmiany w zakresie właściwości organu rejestrującego i właściciela pojazdu
 1. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 2. tablice rejestracyjne,
 • przejazd pojazdu związany z koniecznością dokonania jego badania technicznego - dotyczy pojazdu zarejestrowanego na terenie RP, jeżeli nastąpiła zmiana właściciela przed ponowna rejestracją
 1. oryginał dowodu własności,
 2. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 3. tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany)
Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani być w urzędzie podczas załatwiana sprawy. Jeżeli nie jest to możliwe współwłaściciele są zobowiązani udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr  16, 17, 18, 23

Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału


Termin

  bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz:

- decyzję o rejestracji czasowej pojazdu,

- pozwolenie czasowe,

- zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
18,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - znaki legalizacyjne na tablice tymczasowe samochodowe,
  6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy, motocykla lub motoroweru,
30,00 zł - tablice tymczasowe na samochód,
15,00 zł - tablica tymczasowe na przyczepę,
12,00 zł - tablica tymczasowa motocyklowa lub motorowerowa,
 • Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:
80,00 zł - samochodowe,
40,00 zł - przyczepy,
40,00 zł - motocyklowa,
30,00 zł - motorowerowa,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 - opłata komunikacyjna,

- przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.  –  55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 - opłata skarbowa.

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

 • Opłatę recyklingową 500 zł należy wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014,

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych,

(kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją:

- w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

- dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenia o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:+ 48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,

Opłata recyklingowa dotyczy pojazdów samochodowych M1 i N 1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych,

- kategoria M 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc (oprócz siedzenia kierowcy),

- kategoria N 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę nieprzekraczalną 3,5 tony,

 • Zarejestrować pojazd i odebrać pozwolenie czasowe w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b .dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 • Za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • Za dowód odprawy celnej w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, rozumie się adnotację na dowodzie własności pojazdu, określającą datę i numer dokumentu potwierdzającego spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
 • W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza stosowne oświadczenie (oświadczenie może być złożone na wniosku, w tym na jego odwrocie)
 • W przypadku, gdy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terenie RP było dokonane przeniesienie własności pojazdu na terytorium RP po jego sprowadzeniu z zagranicy, dowodem własności do pierwszej rejestracji pojazdu są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
 • Badanie okresowe nie jest wymagane, jeżeli pojazd jest sprowadzony z terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej i w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie wydanym przez organ państwa członkowskiego jest ważny okresowy przegląd techniczny.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice podlegają zwrotowi z wyjątkiem czasowej rejestracji dokonanej celem wywozu pojazdu za granicę.
 • Wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

 
 • art. 72, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r., poz. 1849 z późn.zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-02-14 12:23:33 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-05-23 21:16:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:23:33
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-04-16 - 2024-02-14 12:23:33
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-06-27 - 2024-01-11 12:38:12
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja