Dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.Szczegóły karty

WGOŚ-09 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Suska Jolanta

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wykonania przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,sporządzony wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka "ochrona środowiska" lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Główny Rynek 20 pokój nr 32, I piętro).

Załączniki:

 1. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, inne), zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej;
 2. Kopie (oryginały do wglądu) dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzające poniesione w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim koszty wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej (opracowanie dokumentacji, zakup materiałów, montaż instalacji);
 3. Kopia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej instalacji (o ile jest wymagana przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu);
 4. Kopia przeglądu lub protokołu odbioru wykonanych robót, sporządzona przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu;
 5. Kopia aktualnej umowy zawartej z PWIK Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci sanitarnej.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o udzielenie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis przekłada wraz z wnioskiem:
  1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
  2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub
  3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
 2. Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy de minimis, w tym w szczególności:
  1) przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro;
  2) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro;
  3) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie produkcji rolniczej, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
  z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 tys. euro.

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 5049  781
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. nr 32 tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, I piętro, pok. nr 34, tel. 7654 405

Termin

 • Termin składania wniosków - do 30 października danego roku budżetowego
 • Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków, średnio 2-3 miesiące,
 • Termin ostatecznego załatwienia sprawy - od 31 grudnia danego roku budżetowego

Sposób załatwienia sprawy

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z udziałem przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kaliszu, oceniającej poprawność wykonania zadania (o terminie kontroli wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie)
 1. Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz, a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Urzędzie w celu jej podpisania i przedłożeniem do wglądu oryginał faktury bądź rachunku)
 2. Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego –wypłata w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 504 97 81

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr XXXI/397/2016  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz.Urz.Woj.Wlpk.z 2018 r.poz.2078)

Załączniki

Dodany dnia: 2018-07-30 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2018-07-30 11:49:56 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2019-07-17 07:29:01 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-01-05 - 2018-07-30 11:49:56
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2017-02-27 - 2018-02-22 08:23:42
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-02-22 - 2017-02-28 07:15:08
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-04-27 - 2017-02-22 09:37:47
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2015-12-03 - 2016-04-27 14:48:08
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-05-07 - 2015-12-08 10:31:05
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-03-31 - 2015-05-08 13:41:41
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2013-03-07 - 2014-04-01 12:39:56
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja