Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Szczegóły karty

WGOŚ-03 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Sadowski Edward, Szurmińska Stanisława

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty


Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka dla mieszkańców / ochrona środowiska / ochrona powietrza oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, pokój Nr 30, I piętro)


Załączniki:

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku:

1) kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wydruk księgi wieczystej, umowa najmu, inne);

2) kopia (oryginał do wglądu) zgody właściciela/li lub zarządcy budynku (w przypadku domów wielorodzinnych) na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła);

3) dowody potwierdzające istnienie źródeł ogrzewania węglowego (np. zdjęcia, rachunki za zakup paliwa stałego, przegląd kominiarski);

Dokumenty wymagane po dokonaniu zmiany ogrzewania:

1) oświadczenie właściciela lub zaświadczenie od zarządcy budynku (w przypadku domów wielorodzinnych) o ilości zlikwidowanych źródeł emisji opalanych paliwem stałym,
w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne,

2) oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

3) oświadczenie o zainstalowaniu na trwałe źródeł ogrzewania ekologicznego,

4) kopie (oryginały do wglądu) dowodów księgowych (rachunków/faktur) potwierdzających koszty poniesione na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (zakup urządzenia grzewczego lub grzejników, wkładu kominowego – w przypadku zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne; zakup węzła cieplnego lub zakup grzejników – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; zakup pompy ciepła – w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na pompę ciepła),

5) kopia (oryginał do wglądu) aktualnej umowy odpowiednio z dostawcą energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego lub dostawcą oleju opałowego.
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

oraz

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

lub

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy de minimis, w tym w szczególności:

1) przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L nr 352.1 z dnia 24 grudnia 2013r. z późn. zm. );

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L nr 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.);

3) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L nr 352.9 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.).Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarki Komunalneji Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:I piętro, pokój 32 i 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku- stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych, pokój nr 30, tel. 62 7654 408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 31 i 30, tel. 62 7654 406, 62 7654 414

TerminTermin składania wniosków– w roku 2021 od 1 lipca do 31 sierpnia,

od 2022 roku I - od 2 stycznia do 31 marca, II - od 1 lipca do 31 lipca danego roku budżetowego.
Termin załatwienia sprawy– sukcesywnie, uzależniony jest od liczby wpływających wniosków,
Termin ostateczny załatwienia sprawy– do końca grudnia każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od: podpisania umowy dotacji, pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska potwierdzającej istnienie starego źródła ogrzewania, likwidację pieców lub kotłów opalanych węglem oraz zamontowania ekologicznego źródła ogrzewania.

 2. Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Wydziale i przedłożeniem do wglądu dokumentu stwierdzającego tożsamość),

 3. Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego – wypłata w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

Nie wymagane.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7654 408

Podstawa prawna

 1. Podstawa prawna:

  Uchwała NR XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymiZałączniki

Dodany dnia: 2022-10-06 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-18 08:22:14 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-15 10:49:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-06-25 - 2024-06-25 10:00:33
  Przez: Biczkowska Agata
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-14 - 2022-10-18 08:22:14
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-19 05:54:44
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja