Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-09-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

  • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
  • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :I piętro
, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 32, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 34, tel. 062 7654 406 lub 7654405

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy


1. Karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego zostanie wręczona osobiście.

Opłaty

10 zł

  • opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ratuszu ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul.Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Tryb odwoławczy


W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego służy zażalenie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.
Miejsce złożenia zażalenia: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Ratusz I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 062 7654 - 410.

Podstawa prawna

  1. Art. 7 ust. 2 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r., poz. 652 ze zm.)
  2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz 1257)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-09-04 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2018-02-22 08:26:05 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2024-03-04 23:38:37 Przez: Gość