Realizacja zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Szczegóły karty

WGOŚ-021 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Realizacja zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Szurmińska Stanisława

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza www.kalisz.pl zakładka środowisko oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska ul. Główny Rynek 20 pokój Nr 30, I piętro)

Załączniki:

 1. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest,

 2. Zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest,

 3. Kopia informacji o wyrobach zawierających azbest,

 4. Kopia zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest dokonanego w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza na 21 dni przed planowanym terminem wykonania zadania:

 • zgłoszenie nie dotyczy obiektów na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych
  o powierzchni zabudowy do 35 m².

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 30 lub 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisku ds. ochrony powietrza ochrony gruntów rolnych i leśnych, pokój nr 30, tel. 062 7654 408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 
I piętro, pokój nr 31, tel. 62 7654 406; pokój nr 34 tel. 62 765 44-14

Termin

  Termin składania wniosków – do 30 września każdego roku

Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków.

Sposób załatwienia sprawy

  Przyjęcie wniosku. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku następuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z miejsca jego występowania.

Opłaty


Nie wymagane

Tryb odwoławczy

  Nie przewidziano

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7654 408

Podstawa prawna

 
  1. Uchwała nr XXII/298/2012 r. z 2015 ro. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.04.2012
   w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Kalisza,

  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 543 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2022-10-20 09:49:55 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 21:14:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-23 - 2022-10-20 09:49:55
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-27 - 2021-07-01 12:19:42
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-12 - 2019-11-27 09:16:35
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja