Uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.Szczegóły karty

WGOŚ-21 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Banasiak Przemysław, Grzelczyk Jacek, Kreczmer Karolina

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 162 z późn. zm.)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w powyższym zakresie na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
 1. Wniosek sporządzony przez interesanta, który powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:


   "Oświadczam, że:

   • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

   • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.";

   Oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku

Referat Gospodarki Odpadami ,

pokój nr 35,

tel. 62 5049 766 lub 62 7654 409.

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31

tel. 62 7654 407 lub 7654 406.

Termin

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis

Sposób załatwienia sprawy

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbiór zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

 1. za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej kwota: 50 zł

 2. za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: kwota: 25 zł

 3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wpis lub kopia : kwota 17 zł.

Wpłat można dokonywać:

- w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20,

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,

- przelewem na konto Urzędu PKO S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440


Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl). Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywanie po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. 2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej. 3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049 766, e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9b ustawy) (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-16 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-19 05:56:28 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2021-10-19 18:37:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-23 - 2021-07-19 05:56:27
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-26 - 2021-07-01 12:23:27
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-26 - 2019-11-27 07:50:56
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-07-30 10:58:33
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-09-07 - 2018-02-22 08:29:17
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-09-08 06:10:13
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 10:38:21
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2014-07-11 - 2016-04-27 12:29:01
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-05-06 - 2014-07-11 09:14:05
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-05-09 10:18:45
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja