Uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.Szczegóły karty

WGOŚ-21 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskiwanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Banasiak Przemysław, Kreczmer Karolina

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, pokój nr 35, tel. 62 5049 766.

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31

tel. 62 7654 406 lub 7654 405.

Termin

Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Odbiór zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty


Opłaty:
 1) 50,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2) 17,00 zł – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wpis lub kopia (patrz informacje dodatkowe).

Wpłat można dokonywać: - w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20, - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a, - przelewem na konto Urzędu PKO S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu . Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl).
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywanie po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049 766, e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2196 z poz zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z poz zm),

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9b ustawy) ( ( (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poz zm).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-11-26 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2019-11-27 07:50:56 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2020-02-22 17:04:51 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-07-26 - 2019-11-27 07:50:56
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-07-30 10:58:33
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-09-07 - 2018-02-22 08:29:17
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-09-08 06:10:13
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 10:38:21
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2014-07-11 - 2016-04-27 12:29:01
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-05-06 - 2014-07-11 09:14:05
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2012-12-31 - 2014-05-09 10:18:45
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja