Wniosek o wpis / zmianę wpisu / wykreślenie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta KaliszaSzczegóły karty

WGOŚ-21 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o wpis / zmianę wpisu / wykreślenie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Grabowska Anna, Kreczmer Karolina

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 162 z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Podstawą do ubiegania się  Przedsiębiorcy do prowadzenia działalności w powyższym zakresie na terenie miasta Kalisza jest złożenie następujących dokumentów:
 1. Wniosek o wpis do rejestru1) / zmianę wpisu1) w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Kalisza (druk do pobrania) zawierający:

  - firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  - numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  - określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (druk do pobrania) zawierające;

   - firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

   - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

   - podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału lub urzędowo uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa.

  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek
o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest złożenie:
 1. wniosku (druk do pobrania) o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
 3. oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) dokumentu potwierdzającego zmianę, która jest przedmiotem wniosku;
 4. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga 
Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku

Referat Gospodarki Komunalnej ,

pokój nr 35,  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 62 5049 766 lub 62 7654 409.

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31

tel. 62 7654 407 lub 7654 406.

Termin

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis

Sposób załatwienia sprawy

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbiór zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej (wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru nie podlega opłacie skarbowej) - 50 zł

 2. opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów komunalnych) - 25,00 zł

 3. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze - 17,00 zł

 4. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17,00 zł

Wpłat można dokonywać:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,

- przelewem na konto Urzędu: 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, mającego swą siedzibę przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl). Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywanie po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. 2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej. 3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049 766, e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),

 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9b, 9c ust 1-5 ustawy) (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519  z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-31 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2024-01-31 11:17:35 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-13 14:35:27 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-29 - 2024-01-31 11:17:35
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-10-19 - 2023-01-02 07:16:10
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-16 - 2022-10-20 09:51:26
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja