Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień sportowych Prezydenta Miasta Kalisza dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej składane w ciągu całego rokuSzczegóły karty

WKST-12 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień sportowych Prezydenta Miasta Kalisza dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej składane w ciągu całego roku

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bożek Artur, Kobza Dorota

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty


I. Przyznawanie nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Kalisza

Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o nagrodę pieniężną – wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

II. Przyznawanie wyróżnień Prezydenta Miasta Kalisza

Pisemne zapotrzebowanie na wyróżnienia w postaci: pucharu, dyplomu, grawertonu, statuetki, medalu, listu gratulacyjnego /bez wzoru/.

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza
ul. Kosciuszki 1a, III piętro.

Termin


1.Wnioski na nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej,

2.Zapotrzebowania na wyróżnienia w postaci: pucharu, dyplomu, grawertonu, statuetki, medalu
i listu gratulacyjnego,

które zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy, w trakcie trwania imprez sportowych, za wybitne wyniki sportowe osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Świata, należy składać w ciągu całego roku.

Sposób załatwienia sprawy

I. Przyznawanie nagród pieniężnych

 1. Składanie wniosków do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.
 2. Zbiorcze zestawienie wniosków przez merytoryczny Wydział. 
 3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisji ds. pieniężnych nagród sportowych wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania
 4. Zaopiniowanie kandydatur przez Komisję.
 5. Akceptacja przez Prezydenta Miasta Kalisza nagrodzonych osób wraz ze wskazaniem wysokości nagród pieniężnych.
 6. Wręczenie nagród.

II. Przyznawanie wyróżnień sportowych

 1. Składanie zapotrzebowań do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.
 2. Akceptacja przez Prezydenta Miasta Kalisza wyróżnień sportowych. 
 3. Wręczenie wyróżnień.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy


Brak

Informacje dodatkowe

I. Uprawnieni do zgłaszania wniosków i zapotrzebowań:

 1. stowarzyszenia i związki sportowe oraz kluby sportowe zrzeszające osoby, na które składa się wniosek,
 2. radni Rady Miasta Kalisza,
 3. Rada Sportu,
 4. redakcje kaliskich mediów.

II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kalisza może z własnej inicjatywy przyznać nagrody pieniężne lub wyróżnienia z pominięciem procedury.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:20:22 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2024-06-22 12:17:21 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-03-17 - 2022-11-10 09:20:22
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-09-11 - 2021-03-17 13:14:18
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-10-31 08:56:34
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja