Rejestr żłobków i Klubów dziecięcychSzczegóły karty

WSSM-19 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-03-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestr żłobków i Klubów dziecięcych

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Pawełczyk Agnieszka, Szukalska Anna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dokumenty do wglądu: w celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku Prezydent Miasta  może żądać:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • zaświadczenia o niekaralności;
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
I piętro, pokój nr 104 nr tel. 062 765 44 88

Termin

w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,

Sposób załatwienia sprawy

1. Wnioski: o wpis do Rejestru, zmianę danych w Rejestrze oraz o wykreślenie z Rejestru są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o wpis do Rejestru zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;

3) decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straż Pożarnej – potwierdzenie spełnienia wymagań przeciwpożarowych,

4) w przypadku żłobków - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku – potwierdzenie spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych lub w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinię Prezydenta Miasta Kalisza, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym - potwierdzenie spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych,

5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

7) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Wraz z wnioskiem, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

3.Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień.

4. W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
5. Prezydent Miasta Kalisza wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru lub odmawia wpisu do rejestru w przypadkach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej,

6. W sprawach wniosków o: wpis do Rejestru, zmianę danych w Rejestrze lub wykreślenie z Rejestru Prezydent Miasta Kalisza doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia.

7. Zgodnie z uchwałą Nr LV/762/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  w okresie 3 miesięcy od dnia wpisania podmiotu do Rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów.
8. Kontrola powyższa ma na celu ocenę organizacji opieki w żłobku lub klubie dziecięcym, a w szczególności obejmuje ona ocenę:

- warunków lokalowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. ( Dz.U. 2019 poz. 72)
- personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym do opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3. Kontroli podlega spełnienie przez żłobek/klub dziecięcy wymogów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 względem zatrudnionej kadry,
- sposobu żywienia dzieci.

Opłaty

opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100 zł.,
• opłaty należy dokonać :
- w kasie Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter. Kasa czynna jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta,
- lub na konto Urzędu Miasta Kalisza

SANTANDER BANK S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 z dopiskiem: "opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Tryb odwoławczy

• odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
• od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenie.
• odwołanie należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przy                   ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro, p. 120
• odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu (ul. Częstochowska 12, 62 – 800 Kalisz),
koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe


Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.2023r., poz. 204.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. ( Dz.U. 2019 poz. 72)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-03-07 Przez: Szukalska Anna
Akceptowany dnia: 2023-03-09 08:48:27 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-13 13:32:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-10-17 - 2023-03-09 08:48:27
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-13 - 2022-10-18 11:48:13
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-08-09 - 2021-07-16 10:27:01
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja