Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.Szczegóły karty

WGM-13 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Nowak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu zgodne z drukiem WGM-13-01
2. Załączniki:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o zmianę użytkownika wieczystego : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta
piętro III, pokój 67a, tel. 62 7654388

2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5, tel. 62 5049726

Termin


Nie później niż do terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 13-01.
2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Zgłaszający o sposobie załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie przesłanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

 • Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zmiany użytkownika wieczystego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

  1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ,

  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

  4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz.1990 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2020-08-14 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-07-01 10:56:23 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2021-10-18 08:35:19 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:22
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-08-01 - 2019-10-29 11:42:43
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:03:02
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:15:07
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:42
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:43:03
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-06-06 - 2017-07-12 07:07:43
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-01-25 - 2016-06-07 08:58:13
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-07 - 2016-01-27 09:54:50
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:41:39
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2012-11-05 - 2014-07-07 09:42:19
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja