Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.Szczegóły karty

WGM-13 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Szuławy Beata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu zgodne z drukiem WGM-13-01
2. Załączniki:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o zmianę użytkownika wieczystego : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Nieruchomości Miasta Kalisza
piętro III, pokój nr 67a, tel. 62 7654388

2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5, tel. 62 7654393

Termin


Nie później niż do terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 13-01.
2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Zgłaszający o sposobie załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie przesłanym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 •  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa, oddanych w użytkowane wieczyste . Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste.

  Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

  • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.            o gospodarce nieruchomościami.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

  • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

  • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

  • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

  w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

  Przechowywania danych.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,          a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz.1899 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:20:00 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2024-05-23 22:50:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:20:00
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2022-09-28 10:49:42
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:22
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja