Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.Szczegóły karty

USC-05 (22)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-08-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
 2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 3. złożenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoby niepełnoletnie)
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej (84 zł,-) wpłaconej na konto urzędu który sporządzi akt małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA ( POK. NR 40 ) NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

W niektórych przypadkach, z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego  (np. aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu) wydanie zaświadczeń  może nastąpić po przeniesieniu niezbędnych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). Termin ten wynosi od 7 do 10 dni roboczych (art. 125 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ).

Zaświadczenia wydaje się osobie zainteresowanej lub upoważnionej do odbioru.

Pisemne pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł,- z wyjątkiem osób, które wykażą pokrewieństwo w linii prostej (np. rodzice, rodzeństwo).

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się pary do tut. urzędu
 1. sporządzenie przez urzędnika druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów
 2. sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez Interesantów oraz kierownika lub z-cę kierownika usc
 3. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w dniu zgłoszenia się pary lub w terminie uzgodnionym z Interesantami (po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania Zapewnienia)

1. weryfikacja danych osobowych nupturientów w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione

    do Systemu Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc

2. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-)

3. wydanie 2 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

UWAGA !

W przypadku gdy niezbędne akty stanu cywilnego nupturientów znajdują się w systemie komputerowym BUSC, sporządzenie i wydanie zaświadczeń następuje w dniu zgłoszenia się pary w usc.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.
84 zł,- pobiera się za sporządzenie aktu małżeństwa (jeśli ślub zawierany jest w parafii kaliskiej - wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu).

W przypadku gdy zawarcie związku małżeńskiego następuje w innej miejscowości - należy przedstawić dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł,- uiszczonej na konto tamtejszego urzędu.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. T. Kościuszki 1A – parter;
lub na rachunek bankowy:  SANTANDER Bank SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu podpisania Zapewnienia.

Dowód wpłaty (oryginał) dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika usc wydania zaświadczeń zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w  zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egz.) wydaje kierownik usc wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.
Po zawartym małżeństwie duchowny przekazuje zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni / roboczych /od dnia zawarcia małżeństwa.

Małżonkowie zobowiązani są do zgłoszenia się w usc w celu odbioru jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa  ( najwcześniej po upływie tygodnia od dnia ślubu ).

USC w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tej opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego zasięgnąć można pod numerem telefonu

62 5049783, 62 5049789
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art.76 ust.1 pkt 1 i 2, ust.4,5,7,8 i 9, art.81, art.89 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. 2023 poz. 1378 )
 2. art.1 § 2 i 3, art.4, art.8 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2020 poz. 1359 z późn. zm. )

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-08-18 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2023-08-29 12:58:15 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-05-23 21:15:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-05 - 2023-08-29 12:58:15
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-21 - 2022-12-29 13:16:29
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-09-17 - 2022-09-21 09:36:14
  Przez: Korach Ewa
  Poprzednia wersja