Uzyskanie kopii świadectwa pracy byłych pracowników Urzędu Miasta Kalisza oraz byłych pracowników innych jednostek, których akta osobowe przechowywane są w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Kalisza.Szczegóły karty

WO-04 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-08-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie kopii świadectwa pracy byłych pracowników Urzędu Miasta Kalisza oraz byłych pracowników innych jednostek, których akta osobowe przechowywane są w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Kalisza.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Właściciel: Pospiech Katarzyna, Stefaniak Agata

Osoba Nadzorująca: Cieloszyk Marcin

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony przez byłego pracownika albo osoby uprawnione, w przypadku śmierci byłego pracownika.

(wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres do korespondencji, można podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu, okres zatrudnienia oraz nazwę jednostki, w której pracownik był zatrudniony)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacyjny Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz
II piętro, pokój nr 52 – sprawy kadrowe
tel. : +48 62 7654342, 5049728 e-mail: wo@um.kalisz.pl

Termin

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Wydanie kopii świadectwa pracy, opatrzonej podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

3. Odbiór osobisty za pokwitowaniem. Możliwość przesłania pocztą lub dostarczenia za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Kalisza. Wydanie dokumentacji po zmarłym byłym pracowniku następuje po uprzednim udokumentowaniu przez osoby zainteresowane uprawnienia do odbioru tej dokumentacji.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

W archiwum zakładowym Urzędu Miasta Kalisza przechowywane są akta zespołów archiwalnych:

 1. Urzędu Miasta Kalisza (Urzędu Miejskiego w Kaliszu),
 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu,
 3. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej,
 4. Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu oraz Urzędu i Powiatu w Kaliszu,
 5. Urzędu gminy Dobrzec,
 6. Kaliskiego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego w Kaliszu (dawna siedziba - ul. Częstochowska 95),
 7. Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Kaliszu,
 8. Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów w Kaliszu  (bez dokumentacji płacowo-osobowej)
 9. Zakładu Remontowo - Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu,
 10. Żłobka Nr 1 w Kaliszu,
 11. Przedszkola Nr 5 w Kaliszu,
 12. Przedszkola Nr 10 w Kaliszu,

Niekompletne akta osobowe:

 1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrzec,
 2. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Jastrzębniki,
 3. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kokanin,
 4. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Piwonice,
 5. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chełmce,
 6. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Godziesze,
 7. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Iwanowice,
 8. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nosków,
 9. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Opatówek,
 10. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stobno,
 11. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Tykadłów,
 12. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Winiary,
 13. Kierowców taxi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z usatwy - Kodeks pracy oraz rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie świadectwa pracy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz U. z 2020r. poz. 1862)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-08-03 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2022-08-04 10:54:05 Przez: Cieloszyk Marcin
Generowany dnia: 2024-05-27 13:17:52 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-06-17 - 2022-08-04 10:54:04
  Przez: Cieloszyk Marcin
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-05-05 - 2021-06-23 08:36:41
  Przez: Cieloszyk Marcin
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-11-10 - 2020-05-13 07:44:05
  Przez: Kłobucki Stefan
  Poprzednia wersja