UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIASzczegóły karty

WSRK-11 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-06-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Starzonek Marta

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3 egz).
  We wniosku należy zamieścić następujące informacje:
  • · KTO wnioskuje (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, telefony)
  • · CO ma być realizowane (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania,... )
  • · KWALIFIKACJA przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...
  • · GDZIE będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

Załączniki:

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),
  lub
  Karta informacyjna przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze.
 2. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez Prezydenta Miasta Kalisza, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
  z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
 4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza, reprezentowany przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Miejscem składania dokumentów jest Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Ratusz, I piętro, pokój 32).
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654 414
Nadzór (uwagi) - Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 34,
tel. 62 7654 406 lub 62 7654405.
Organami współdziałającymi (opiniującymi i uzgadniającymi) są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu oraz organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy).

Termin

średnio 3 miesiące

(Czas załatwienia sprawy zależy przede wszystkim od czasu prowadzenia postępowań wyjaśniających przez współdziałające organy administracji)

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna przesyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty


205 zł opłata skarbowa za decyzję z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty
17 zł - w wypadku złożenia pełnomocnictwa.
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, Ratusz (Główny Rynek 20, parter) lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20
nr 45114019930000550235001007 ze wskazaniem przedmiotu opłaty „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Ratusz, I piętro, pok. 32, lub listownie ( za datę złożenia uznaje się datę nadania / stempla pocztowego)

Informacje dodatkowe

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia §2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia §3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 414.
Wypis z ewidencji gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Ratusz, III piętro) telefon 62 7654 376.
Mapę ewidencyjną można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Główny Rynek 20 (Ratusz, III piętro) telefon 62 7654-359 lub -362.

Podstawa prawna

 • dział V, rozdział 3. ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. w Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. w Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-06-16 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2017-09-08 06:38:03 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 12:41:17 Przez: Gość