POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘSzczegóły karty

WBUA-03 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-07-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę wg wzoru,
 • Zgodę właściciela obiektu,
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
 • Upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

Miejsce składania wniosków i podań - parter, pokój nr 18, tel. (62) 7654-371
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.
Decyzję należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827)

Opłata wynosi – 36 zł

Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto: Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 ze wskazaniem przedmiotu opłaty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

 • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania pozwolenia na rozbiórkę i mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisu prawa budowlanego.
 • wbua@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-07-07 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2017-08-29 09:50:20 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-06-22 13:34:32 Przez: Gość