ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
Szczegóły karty

WBUA-04 (47)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-05-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Leszczyński Paweł

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wg wzoru,
Załączniki:
 
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Szkic, rysunek lub projekt zagospodarowania działki w zależności od potrzeb,
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
 • Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

wbua@um.kalisz.pl

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378, poprzez portal e-Budownictwo, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadkach kiedy ma to zastosowanie.

Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 45 tel. (62) 7654-305
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

21 dni - rozpatrzenie kompletnego wniosku

30 dni - rozpatrzenie kompletnego wniosku - w przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (30 dni w przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części), może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111 ).

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto: Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 55109011280000000151089163 (opłata skarbowa) nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 (za dziennik budowy/rozbiórki) ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Stawki opłat w załączniku (na końcu karty).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji sprzeciwu do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00, e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania pozwolenia na budowę. Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należy Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny 6743 kat. archiwalna BE10) – zgodnie z którymi po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe pod kątem zasadności jej dalszego przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolność osoby, od której dane te pozyskano; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 725).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-05-22 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2024-05-22 08:19:23 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2024-07-13 14:41:23 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-05-20 - 2024-05-22 08:19:23
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-09-07 - 2024-05-20 10:17:56
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-05-15 - 2023-09-07 07:29:48
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja