ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘSzczegóły karty

WBUA-04 (26)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

Wniosek zgłoszenia budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wg wzoru,
Załączniki:
 
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Szkic, rysunek lub projekt zagospodarowania działki w zależności od potrzeb,
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4.

Wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkaniowego jednorodzinnego,
Załączniki:
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie      do ewidencji działalności gospodarczej dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4,
 • Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
  

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

wbua@um.kalisz.pl

Miejsce składania wniosków i podań - II piętro , pokój nr 44, tel. (62) 7654-378
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 45 tel. (62) 7654-305
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

21 dni - rozpatrzenie kompletnego wniosku

30 dni - rozpatrzenie kompletnego wniosku - w przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (30 dni w przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części), może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:

Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Stawki opłat w załączniku (na końcu karty).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji sprzeciwu do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo budowlane) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2020-02-21 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2020-02-21 12:37:02 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2020-02-22 17:12:40 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-11-21 - 2020-02-21 12:37:02
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-06-13 - 2019-11-22 09:24:32
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-19 - 2019-06-13 07:52:31
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-19 - 2018-07-19 11:21:59
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-19 10:06:08
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-03-13 - 2018-06-12 08:05:41
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-03-13 - 2018-03-13 10:05:46
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-02-22 - 2018-03-13 09:54:01
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-12-29 - 2018-03-01 11:37:16
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-02 07:06:30
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-08-29 - 2017-12-06 08:28:27
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-07-07 - 2017-08-29 09:51:02
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2017-04-06 - 2017-07-10 08:45:15
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-04-05 - 2017-04-11 10:08:27
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-12-12 - 2017-04-05 12:49:57
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-06-21 - 2016-12-16 14:18:42
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-04-05 - 2016-06-21 10:02:51
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2016-02-22 - 2016-04-05 09:20:50
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2016-02-08 - 2016-02-22 13:01:43
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-12-08 - 2016-02-09 08:16:51
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-08-19 - 2015-12-09 13:36:17
  Przez: Miłek Sławomir
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2015-07-28 - 2015-08-19 15:05:05
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2015-06-11 - 2015-07-29 10:18:03
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2014-03-13 - 2015-07-08 10:34:08
  Przez: Krzyżanowska-Walaszczyk Ewa
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2012-05-23 - 2014-04-02 09:09:35
  Przez: Kowalska Elżbieta
  Poprzednia wersja